Hanukah 2016
                Sheridan

Barley Mushroom Soup

Latkes

Flank Steak

Salad

hannukah-02.jpg