top of page
symbol top white.jpg

            Hanukah 2015
                Sheridan

hannukah-02.jpg

Barley Mushroom Soup

Latkes

Flank Steak

Salad

symbol top white.jpg
bottom of page